ความสำคัญของการตรวจสอบบัญชี


การดำเนินกิจการต่างๆ ภายในบริษัทหรือการทำธุรกิจย่อมต้องมีการตรวจสอบบัญชีเพื่อสามารถตรวจสอบงบประมาณต่างๆ และเพื่อการยื่นภาษีต่อสรรพากร การตรวจสอบบัญชีนั้นมีความหมายและความสำคัญต่อบริษัทหรือธุรกิจต่างๆดังนี้

×

ทำความรู้จักกับผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า งบการเงินที่บริษัทได้จัดทำขึ้นนั้น มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ ซึ่งการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น และต้องเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่คนในบริษัท จึงจะสามารถดำเนินการตรวจสอบบัญชีได้

Image

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อธุรกิจ

1. ช่วยลดความผิดพลาดเพราะการตรวจสอบบัญชีคือการประเมินความเสี่ยง

การตรวจสอบบัญชีจะทำการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอันจะส่งผลให้งบการเงินเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งหากระหว่างการตรวจสอบบัญชีเราพบข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงดังกล่าว ก็จะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบจุดอ่อนหรือหาวิธีแก้ไขและรับมือได้อย่างทันท่วงที

2. มั่นใจในงบการเงินทำให้จัดสรรงบประมาณต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตรวจสอบบัญชีทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่า งบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติอย่างเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถนำงบการเงินเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. สามารถนำผลการตรวจสอบบัญชีมาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจได้

การตรวจสอบบัญชีคือหลักประกันขององค์กรในแง่ของการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการและประสิทธิผลของการดำเนินของกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารหรือด้านการเงิน ทำให้สามารถนำผลที่ได้รับไปทำการปรับปรุงการดำเนินการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

นอกเหนือจากนี้การตรวจสอบบัญชียังมีประโยชน์ในแง่ของการบริหารและใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีให้คุ้มค่ารวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย เพราะฉะนั้นการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงเป็นสิ่งสำคัญและทำให้บริษัทของเราได้รับประโยชน์สูงสุด

 

ข้อมูลติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม 42

Copyright © 2021-2024 smartvisaandbusinessconsulting.com all right are reserved.